Bezpečný odpočinok pre Vaše bábätko, pokojný spánok pre Vás.

Monitor dychu

Milá mamička, milý otecko!

Očakávate príchod nového člena do Vašej rodiny? Potom by neoddeliteľnou súčasťou výbavičky pre Vaše bábätko mal byť aj monitor dychu Baby Control Digital. Venujte dôslednú starostlivosť výberu zaradenia, ktoré Vaše dieťatko stráži vo dne v noci a dodá Vám kľud pri každodennej starostlivosti o Váš poklad.


Reklamačné podmienky

Nižšie uvedené reklamačné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.babycontroldigital.sk. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ) a kupujúceho (zákazník).

§ Zodpovednosť za poškodenia tovaru a záruka

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, celý tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzatvorení škodné udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Podpísaním prepravného listu kupujúcim, kupujúci súhlasí s jeho prevzatím a potvrdzuje, že tovar dorazil nepoškodený vinou dopravy. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy nemožno brať ohľad a budú zamietnuté.

Podrobnejšie informácie k reklamáciám mechanického poškodenia výrobku zisteného pri prevzatí tovaru alebo bezprostredne po rozbalení zásielky – pozri Dodacie podmienky.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie vecí (nebo ich dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno teda považovať za poškodenie a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok za účelom podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru do ČR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená pre koncových zákazníkov, nie však pre firmy (nákup na IČ).


V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; pokiaľ nie je taký postup možný, môže kupujúci požiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel nebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov od dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

V prípade rozporu tovaru sa zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
• bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
• primeraním znížením kúpnej ceny
• náhradným dodaním tovaru
• odstúpením od kúpnej zmluvy


Najprv môže spotrebiteľ požadovať u predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru iba vtedy, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu poškodenia neúmerné. O tom, či je poškodenie úmerné, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tohto poškodenia. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená čiastka spať.

Práva z zodpovednosti za poškodenia sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Pokiaľ je však v záručnom liste uvedená iná spoločnosť určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, uplatní kupujúci právo na opravu u spoločnosti určené k vykonaniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

V prípade, že nie je reklamovaný tovar osobne predaný k reklamácii predávajúcemu, je kupujúci zodpovedný za prepravu reklamovaného tovaru a prípadné škody pri nej spôsobené. V prípade poškodenia pri tejto preprave nesie plnú zodpovednosť kupujúci. Mechanické poškodenie zásielky i vplyvom prepravy reklamovaného tovaru k predávajúcemu nie je uznateľné v reklamačnom riadení. Zásielku odporúčame poistiť.

§ Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte nasledujúci chronologický postup:
• Kontaktujte nás na e-mailovú adresu info@babycontroldigital.sk alebo telefonicky, alebo na adresu uvedenú v sekcii Kontakty.
• Do dvoch pracovných dní Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe alebo Vás budeme telefonicky kontaktovať.
• Tovar môžete zaslať, nebo osobne doviezť na určené miesto prevádzky.
• V prípade osobného predania reklamovaného tovaru v nezodpovedajúcom obale k bezpečnej preprave nesie kupujúci plnú zodpovednosť za mechanické poškodenie pri preprave reklamovaného tovaru do autorizovaného servisu alebo prevádzky.